heterokromi- gözler arasında renk farklılığı

 

he­te­rok­ro­mi iki göz­de iris renk­le­ri ara­sın­da fark­lı­lık ol­ma­sı­dır. Hi­pok­ro­mik ve­ya hi­per­kro­mik ola­rak göz­le­ne­bi­lir. Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de iris renk­le­ri he­nüz ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­ma­mış­tır. Bu ne­den­le bu dö­nem­de­ki he­te­rok­ro­mi ta­nı­sal de­ğer ta­şı­maz. An­cak ile­ri dö­nem­ler­de izo­le, ak­kiz ve­ya sen­drom­lar­la be­ra­ber iz­le­ne­bi­lir. Wa­ar­den­burg sen­dro­mu, agang­li­yo­nik me­ga­ko­lon Hirsc­hprung has­ta­lı­ğı, Rom­berg’in he­mi­fa­si­yal at­ro­fi­si, Hor­ner sen­dro­mu, {{ tek | hiç | uslu | hareketsiz | sessiz | yegâne | biricik | yalnızca | hiçbir }} ta­raf­lı ola­rak trav­ma, kro­nik inf­la­mas­yon, to­pi­kal pros­tag­lan­din ana­lo­ğu kul­la­nı­mın­da, iris­de pig­men­tas­yon ve­ya at­ro­fi ge­liş­me­si ile he­te­rok­ro­mi olu­şa­bi­lir.

cerrah